سخن روز /
دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان

 به استناد مفاد قانون نظام صنفی کشور، «ماده 35» قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع ­طبیعی و مواد (4) و (27) آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی موضوع تصویب نامه شماره130740/ت49235 ﻫ مورخ 4/10/1397هیات وزیران و ماده (8) و (9) اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی، دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی کشاورزی به شرح زیر است:

ماده1- مفاهیم و اختصارات:

آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

دبیرخانه هیات عالی نظارت: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران

اتاق کشاورزی شهرستان: اتاق اصناف کشاورزی شهرستان

دبیرخانه: دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان

اتحادیه: اتحادیه­ صنفی کشاورزی شهرستان

هیات اجرایی: هیات اجرایی برگزاری انتخابات شهرستان اتحادیه  

کمیته نظارت و تطبیق : کمیته تطبیق و بررسی صحت شرایط داوطلبان

سامانه: سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی به نشانیwww.sabak.org

پروانه کسب: پروانه کسب کشاورزی

انتخابات: انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه

ماده2- شرایط انتخاب کنندگان: داشتن پروانه کسب معتبر از اتحادیه مربوطه

تبصره هر فرد صنفی عضو اتحادیه حتی با داشتن بیش از یک پروانه کسب از اتحادیه مربوطه دارای یک حق رأی در انتخابات همان اتحادیه می­باشد.

ماده 3- شرایط انتخاب شوندگان: شرایط داوطلبان هیات مدیره و بازرس عبارت است:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی به تقصیر و افلاس (استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی)

3- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر(استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی)

4- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (استعلام از نیروی انتظامی)

5- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم (برابر مدرک تحصیلی یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش)

تبصره- دارندگان سابقه عضویت در نظام صنفی کشاورزی از داشتن مدرک تحصیلی دیپلم مستثنی می باشند.

6- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتادو پنج سال (با ارائه شناسنامه وتصویر آن)

7- داشتن پروانه کسب معتبر از همان اتحادیه

تبصره- در اولین دور انتخابات ، ارائه پروانه فعالیت معتبر از نظام صنفی کشاورزی شهرستان و ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه در سامانه الزامی است.

8- دارا بودن حداقل یک سال سابقه عضویت در نظام صنفی کشاورزی

9- داشتن وثاقت و امانت

10- استعفای کارکنان اتحادیه­ها، اتاق کشاورزی شهرستان و ایران و دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و دهیاری ها از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات و ارایه مدارک رسمی پذیرش استعفاء از طرف دستگاه مربوطه پیش از شروع به کار) صدور اعتبار نامه) در هیات مدیره الزامی است.

هیأت اجرایی

ماده 4- هیأت اجرایی زیر نظر رییس کمیسیون نظارت شهرستان و با ترکیب نمایندگان زیر به منظور برگزاری انتخابات تشکیل می شود و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می­باشد

الف-نماینده سازمان/ مدیریت جهاد کشاورزی (به عنوان رییس)

ب- یک نفر از اعضای هیأت رییسه اتاق کشاورزی شهرستان به انتخاب هیأت رییسه، مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب عضویت در هیأت مدیره نباشد.

ج- نماینده استانداری در مرکز استان و فرمانداری در سایر شهرستانها

تبصره1- چنانچه همه اعضای هیات رئیسه اتاق کشاورزی شهرستان داوطلب عضویت در هیات مدیره و بازرس باشند هیات رئیسه اتاق کشاورزی شهرستان موظف است  از بین اعضای همان اتحادیه نمایندگان خود را به کمیسیون نظارت شهرستان معرفی نمایند.

تبصره2- هیات اجرایی می تواند با تأیید رئیس کمیسیون نظارت شهرستان از کارشناسان و کارکنان دستگاه های اجرایی اشاره شده در آیین نامه اجرایی جهت تسهیل فرآیند اجرای انتخابات استفاده نماید.

ماده 5- محل استقرار هیأت اجرایی در دبیرخانه می باشد و محل اخذ رأی توسط هیأت اجرایی تعیین می­گردد.

ماده 6- در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیات اجرایی، در زمان برگزاری انتخابات عضو یا اعضای حاضر موظف است موضوع را به رییس کمیسیون نظارت شهرستان اعلام نماید تا نسبت به تعیین جایگزین اقدام گردد.

ماده7- در صورت گستردگی و شرایط جغرافیایی شهرستان، هیأت اجرایی می­تواند نسبت به افزایش محل أخذ رأی و تعیین نمایندگان اعضای هیات اجرایی( موضوع ماده 4 این دستورالعمل) اقدام نماید. نمایندگان تحت مدیریت هیأت اجرایی کلیه وظایف آن را در شعب فرعی بر عهده خواهند داشت.

ماده 8-  در صورتیکه تعداد شعب اخذ رای بیش از یک شعبه باشد، نمایندگان هیات اجرایی مستقر در شعب اخذ رأی موظفند پس از اعلام نتیجه شمارش آراء ضمن تنظیم صورتجلسه در دو نسخه، صندوق رأی را به همراه کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی را به هیات اجرایی تحویل نمایند.

ماده9- تأمین و پرداخت هزینه­های برگزاری انتخابات به عهده اتحادیه مربوطه است.

ماده10- کمیسیون نظارت شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیات مدیره اتحادیه، دستور برگزاری انتخابات آن اتحادیه را به هیأت اجرایی صادر نماید تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد. هیأت اجرایی موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوی زمان، نشانی سامانه) اقدام و از داوطلبان دعوت نماید تا حداکثر ظرف مدت 15 روز  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تبصره - فراخوان ثبت نام از طریق  انتشار آگهی در روزنامه محلی و ارسال پیامک برای کلیه اعضاء صورت می گیرد.

 

ماده11- داوطلبان حائز شرایط مکلفند با مراجعه به سامانه نسبت به تکمیل تقاضای در خواست عضویت در هیات مدیره و بازرس و بارگذاری تصویر مدارک خود جهت ثبت نام اقدام نمایند. هیأت اجرایی موظف است امکان ثبت نام داوطلبان در سامانه را در محل هیأت اجرایی نیز فراهم نماید.

ماده12- افراد زیر نمی­توانند در اولین دوره انتخابات بعدی هیأت مدیره و بازرس داوطلب شوند

-   اعضای معزول هیات مدیره و یا بارزس.

-   اعضای هیأت مدیره یا داوطلبانی که استعفا و یا انصراف آنان به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب اخلال در برگزاری انتخابات شده است.

ماده13- در صورتی که تعداد داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه کمتر از 7 نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از 2 نفر باشد، هیات اجرایی موظف است فراخوان مهلت ثبت نام را یک نوبت دیگر  و به فاصله ده روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام، هیأت اجرایی موظف است فهرست داوطلبان را برای بررسی به کمیته نظارت و تطبیق ارسال نماید.

تبصره1- چنانچه تعداد داوطلبان ثبت نام شده در نوبت آخر کمتر از نصاب مقرر در این ماده باشد، بر اساس گزارش هیات اجرایی، کمیسیون نظارت شهرستان موظف است نسبت به ادغام اتحادیه­ با اتحادیه همگن اقدام نماید.

تبصره2- ثبت­نام داوطلبین عضویت در هیات مدیره و یا بازرس اتحادیه خارج از زمان تعیین شده در فراخوان ثبت­نام ممنوع می باشد.

ماده 14- بازرس اتحادیه نمی تواند از اقوام نسبی و سببی درجه 1 اعضای هیات مدیره همان اتحادیه باشد.در این صورت بازرس علی البدل جایگزین می گردد.

تبصره - انتخاب بازرس در ادوار بعد بلا مانع می باشد.

کمیته نظارت و تطبیق 

ماده 15- به منظور بررسی صحت شرایط داوطلبان، کمیته­ای با ترکیب نمایندگان دستگاه­های زیر تشکیل  و تصمیمات آن با اکثریت آرا صورت می­گیرد:

الف- نماینده سازمان/ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان(رئیس)

ب- نماینده فرمانداری در شهرستان و استانداری در شهرستان مرکز استان

ج- یکی از اعضای هیأت رییسه اتاق کشاورزی شهرستان به انتخاب هیأت رییسه، مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب عضویت در هیأت مدیره نباشد.

تبصره1- انتصاب اعضای هیأت اجرایی در کمیته نظارت و تطبیق ممنوع است.

تبصره 2- وظیفه این کمیته، تطبیق شرایط مندرج در ماده (3) این دستورالعمل و حصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. مسوولیت مکاتبات کمیته و هماهنگی­های لازم بر عهده رییس آن است.

تبصره 3- مسوولیت ایجاد وحدت رویه در بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان در سراسر کشور با هدف اجرای صحیح قانون و رعایت حقوق قانونی داوطلبان، بر عهده دبیر هیات عالی نظارت است. روسای کمیسیون­های نظارت شهرستانها نیز موظفند در انجام این مهم با دبیر هیات عالی نظارت همکاری نمایند.

ماده 16- کمیته نظارت و تطبیق موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان، حداکثر ظرف یک ماه شرایط آن­ها را برابر بندهای مقرر در ماده (3) این دستورالعمل از مراجع ذی ­ربط استعلام و اعلام نظر نماید و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 20روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت­های مذکور به منزله تأیید است.

تبصره 1- انجام استعلام از مراجع مقرر در ماده (3) این دستورالعمل در حدود وظایف قانونی آن­ها و شرایط مرتبط بوده و کمیته نظارت و تطبیق باید از ترتیب اثر دادن به اظهار نظرهای مبهم (از قبیل به مصلحت نمی­باشد، موافقت موقت، مشروط، یکساله) خودداری نماید. بدیهی است اینگونه اظهارنظرها در رد صلاحیت داوطلبان تأثیری ندارد.

تبصره 2- کمیته تطبیق و نظارت موظف است دلیل یا دلایل مستند رد صلاحیت داوطلب را به اطلاع وی برساند. شخص مذکور می‌تواند ظرف مدت یک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کمیته تطبیق و نظارت تسلیم نماید. در صورت عدم تایید، رییس کمیته تطبیق و نظارت موظف است ظرف 15 روز اعتراض وی را در کمیسیون نظارت شهرستان مطرح نماید. نظر کمیسیون نظارت شهرستان در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 17- چنانچه تعداد داوطلبان تأیید شده برابر یا بیشتر از اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس اتحادیه باشند، هیأت اجرایی باید نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید، در غیر اینصورت کمیسیون نظارت شهرستان باید نسبت به ادغام اتحادیه با اتحادیه همگن اقدام نماید.

برگزاری انتخابات

ماده 18- هیات اجرایی پس از دریافت فهرست داوطلبان تأیید شده موظف است دو هفته قبل از برگزاری انتخابات نسبت به صدور فراخوان برگزاری انتخابات ( حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسی، اسامی داوطلبان حایز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید.

تبصره - فراخوان برگزاری انتخابات از طریق انتشار آگهی در روزنامه محلی و ارسال پیامک برای کلیه اعضا صورت می گیرد.

 ماده 19-  ملاک فهرست رأی دهندگان آخرین آمار سامانه است. اتحادیه موظف به بروز رسانی اطلاعات خود در سامانه مذکور میباشد.

تبصره- در صورت درخواست داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس، هیأت اجرایی می تواند فهرست مذکور را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیار آنان قرار دهد.

ماده 20-  هیات اجرایی حداکثر ظرف مدت سه روز پس از دریافت فهرست داوطلبان تایید شده موظف است به منظور آشنایی بیشتر اعضای اتحادیه با داوطلبان، فهرست اسامی را در سامانه منتشر نماید.

ماده 21- هرگونه تبلیغات انتخاباتی در محل اخذ رای ممنوع بوده و در صورت مشاهده افراد متخلف از محل رای گیری اخراج خواهند شد.

ماده 22- هیات اجرایی مکلف است تاریخ برگزاری انتخابات اتحادیه را حد اقل10 روز قبل از برگزاری انتخابات طی نامه کتبی به همراه لیست نهایی داوطلبان احراز شرایط شده به رئیس کمیسیون نظارت شهرستان اعلام نماید.

تبصره– رئیس کمیسیون نظارت شهرستان موظف است هماهنگی لازم جهت برگزاری انتخابات را با دستگاه های مرتبط و مسئول در سطح استان و شهرستان بعمل آورد.

ماده 23-  انتخاب کنندگان می توانند، افراد مورد نظر خود را به یکی از روش­های زیر انتخاب نمایند:

1- با مراجعه به محل اخذ رأی،  نسبت به انتخاب افراد مورد نظر طبق لیست داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس، افراد مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

2- مراجعه به نشانی سامانه در مهلت قانونی أخذ رأی و مشاهده تصویر و نام و نام خانوادگی داوطلبان بر روی صفحه سامانه و انتخاب افراد مورد نظر و أخذ کد رهگیری شرکت در انتخابات.(درصورت برگزاری انتخابات به روش الکترونیکی)

تبصره 1– برگزاری انتخابات به روش الکترونیکی مشروط به ایجاد زیر ساختها و شرایط لازم می باشد.

تبصره2- وکالت برای دادن رای در انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه ممنوع می باشد

ماده 24- هر یک از داوطلبان هیات مدیره و بازرس در صورت تمایل می توانند خود و یا نماینده قانونی خود در زمان شمارش آراء با هماهنگی هیات اجرایی در محل اخذ رای حضور داشته باشند.

وظایف هیات اجرایی در روز برگزاری انتخابات

ماده 25-  وظایف هیات اجرایی در روز برگزاری انتخابات:

1- صدور مجوز ورود به محل اخذ رای برای برگزار کنندگان انتخابات.

2- اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات رای گیری.

3- جلوگیری از ورود افراد غیر صنفی و کارکنان اتحادیه و اتاق به محل اخذ رای با کمک نیروی انتظامی. (موارد استثنا با مجوز رییس هیات اجرایی می­باشد).

4-  نصب راهنمای مراحل رای گیری فیزیکی و الکترونیکی در محل اخذ رأی.

5-  پلمپ صندوق یا صندوقهای اخذ رای.

6- تطبیق رأی دهندگان با فهرست اسامی اعضا صنف و اصل پروانه کسب و یا کارت شناسایی معتبر.

تبصره- در صورتی که به تشخیص هیات اجرایی به دلیل تنش، عدم امنیت و با بروز حوادث غیر مترقبه برگزاری انتخابات غیرممکن باشد، می بایست با تنظیم صورتجلسه­ای انتخابات را متوقف نموده و حداکثر ظرف بیست روز نسبت به تجدید روز رای گیری اقدام گردد. تامین امنیت حوزه انتخابات با درخواست هیأت اجرایی بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.

7- تمدید ساعت رأی گیری برای همان روز در صورت تشخیص هیات اجرایی.

8- اعلام نتیجه شمارش آرا مأخوذه توسط رییس هیات اجرایی پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آراء مأخوده هر یک از داوطلبان (داوطلبان در صورت تمایل می توانند در جلسه حضور داشته باشند).

تبصره ناظران مستقر در شعب فرعی موظفند پس از اعلام نتیجه شمارش آراء نسبت به تنظیم صورتجلسه در دو نسخه اقدام و به همراه کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی به شعبه اصلی منتقل نمایند.

9- ارسال صورتجلسه انتخابات برای کمیسیون نظارت شهرستان، اتاق کشاورزی شهرستان و اتحادیه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پایان شمارش آراء.

ماده 26- باز نمودن صندوق، شمارش آراء مأخوذه و اعلام نتیجه انتخابات پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هر یک از داوطلبان توسط رئیس هیات اجرایی صورت می گیرد.

ماده 27- هیات اجرایی انتخابات موظف است به هر یک از اعضای اتحادیه بعد از احراز هویت و بررسی پروانه کسب معتبر، تعرفه رأی را جهت رأی گیری مخفی و مستقیم تحویل نماید.

تبصره1- تعرفه های آرا طبق فرم پیوست و با امضاء رئیس هیات اجرایی و ممهور به مهر دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان می باشد.

تبصره2- هر یک از اعضای اتحادیه می توانند اسامی حداکثر تا پنج نفر از داوطلبان هیات مدیره، و یک نفر بازرس را در تعرفه آراء درج نمایند.

نحوه و کیفیت شمارش آراء

ماده 28- نحوه و کیفیت شمارش آراء:

1-    شمارش کل آرای ماخوذه

2-    چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رأی دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می­شود.

3-    در صورت تساوی آرا دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از طریق قرعه کشی توسط هیات اجرایی انجام می­شود.

4-    در صورتی که اسامی نوشته شده در تعرفه رأی بیشتر از 5 نفر باشد اسامی اضافه به ترتیب از آخر حذف خواهند شد.

5-     در صورت جابجا نوشتن اسامی بازرس و یا هیات مدیره در برگه آرا، رأی فرد مذکور شمارش نمی گردد.

6-  در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود.

 7- در صورتی که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رأی فقط نام خانوادگی قید شده باشد، مجموع این گونه آراء به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رأی یا آراء باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه توسط هیات اجرایی انجام می شود.

ماده 29- تعرفه آرای باطله، جزء آرای مأخوذه محسوب می گردد و هیات اجرایی مکلف است ضمن ابطال تعرفه های زیر نسبت به تنظیم صورتجلسه انتخابات اقدام و مستندات را ضمیمه نماید.

الف- اسامی ناخوانا.

ب- آرای حاوی اسامی غیر از داوطلبان.

ج- آراء سفید

ماده 30- انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می­یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، هیأت اجرایی مکلف است مطابق مفاد ماده 18 این دستورالعمل، نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با نصاب یک پنجم، حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید.

تبصره- در صورت عدم احراز نصاب لازم برگزاری انتخابات در نوبت دوم، هیات اجرایی موظف است ضمن تنظیم صورتجلسه و اعلام کتبی به رئیس کمیسیون نظارت شهرستان، درخواست ادغام اتحادیه با اتحادیه همگن مطابق دستورالعمل حد نصاب تشکیل اتحادیه را مطرح نماید.

ماده 31- در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاری انتخابات ظرف سه روز کاری پس از انتخابات، هیأت اجرایی موظف است بلافاصله با دعوت کتبی از اعضای هیأت مدیره و بازرس نسبت به تعیین سمت از طریق برگزاری انتخابات داخلی با حضور رئیس کمیسیون نظارت شهرستان یا نماینده کمیسیون نظارت شهرستان اقدام و نسبت به تحویل اعتبار نامه­های آن­ها با امضای رییس کمیسیون نظارت شهرستان اقدام نماید .

ماده 32-  تأیید انتخابات پس از دریافت مدارک، مستندات، صورتجلسات و گزارش هیات اجرایی بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان می باشد.

ماده33- دبیرخانه موظف است حداکثر 15 روز پس از تأیید انتخابات صورت جلسه تعیین سمت تنظیمی را به اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و کمیسیون نظارت شهرستان ارسال نماید.

تبصره- حضور نمایندگان اتاق کشاورزی شهرستان و کمیسیون نظارت شهرستان در جلسه تعیین سمت الزامی می باشد و در صورت عدم حضور هریک از آنان تعیین سمت فاقد وجاهت قانونی می باشد.

رسیدگی به شکایات

ماده 34- رسیدگی به شکایات نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:

1-    چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می­توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را با ذکر دلیل به کمیسیون  نظارت شهرستان تسلیم نمایند.

2-     رییس کمیسیون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را در اولین جلسه کمیسیون حداکثر تا ظرف 15 روز، مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به شاکی ابلاغ نماید.

3-     در صورت اعتراض شاکی به رای کمیسیون (ظرف مدت 3 روز پس از ابلاغ)، رئیس کمیسیون نظارت شهرستان موظف است حداکثر مدت سه روز کاری شکایت شاکی را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید.

4-     دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی وکارشناسی قرار داده و نتیجه را به کمیسیون نظارت شهرستان اعلام نماید. نظر دبیر خانه هیات عالی نظارت برای کمیسیون نظارت شهرستان لازم الاجرا می باشد.در صورت اعتراض شاکی به نظر دبیر خانه موضوع در مراجع قضایی قابل پیگیری است.

سایر مقررات

ماده 35- پس از اتمام دوره تصدی هیات مدیره و بازرس، کمیسیون نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف سه روز با حضور اعضاء هیات مدیره و بازرس جدید و قدیم نسبت به تحویل اموال اتحادیه اعم از منقول و غیر منقول و کلیه اسناد و مدارک طی صورتجلسه­ طبق فرم پیوست به هیات مدیره جدید اقدام نماید.

 

ماده 36- افراد صنفی به هیچ وجه نمی­توانند توامان عضو هیأت مدیره دو یا چند اتحادیه باشند.

ماده37- درصورتی که با استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیأت از نصاب مقرر خارج شود، کمیسیون نظارت شهرستان مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق کشاورزی شهرستان معرفی می­گردند تا پس از تایید کمیسیون نظارت شهرستان، به عنوان اعضای اصلی یا علی البدل هیات مدیره جایگزین شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.

تبصره 1- افراد منصوب شده موضوع این ماده  پس از تعیین سمت دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق خواهند بود.

تبصره 2- در صورت جایگزینی اعضای علی البدل و عضو منصوب شده ، سمت ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی با حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت شهرستان تعیین و اعتبار نامه ها صادر خواهد شد.

ماده 38- در صورت عدم تشکیل اتاق کشاورزی شهرستان در شهرستان­های جدیدالتاسیس، کمیسیون نظارت شهرستان می‌تواند موقتاً افرادی را از بین معتمدین صنفی به عنوان نماینده اتاق کشاورزی شهرستان در هیأت اجرایی و کمیته نظارت و تطبیق تعیین نماید.

 ماده 39- در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر اعضای هیأت اجرایی در ایفای وظایف محوله مخصوصاً برگزاری به موقع انتخابات که منجر به تضییع حقوق اشخاص گردد، موضوع به کمیسیون نظارت شهرستان جهت تصمیم گیری ارسال می گردد.  

ماده 40- دبیرخانه هیأت عالی نظارت باید نسبت به راه‌اندازی سامانه انتخابات و استاندارد سازی تجهیزات رای‌گیری به طور یکسان در سطح کشور و برخط نمودن کلیه استعلامات موضوع این دستورالعمل با همکاری دستگاه‌های استعلام شونده اقدام نماید. تهیه و آماده نمودن تجهیزات رای گیری بر عهده اتاق کشاورزی شهرستان و اتحادیه‌ها می باشد.

ماده 41 پس از انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه و ثبت در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری استان، رئیس کمیسیون نظارت شهرستان موظف است ضمن صدور پروانه تاسیس در اولین دوره تشکیل اتحادیه، نسبت به معرفی هیات مدیره و بازرس اتحادیه به دستگاه های مربوطه در سطح شهرستان اقدام نماید.

تبصره دبیرخانه ملزم به ارسال صورت جلسات انتخابات و تعیین سمت به اتاق کشاورزی شهرستان، دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق کشاورزی ایران می باشد.

ماده 42 اتحادیه موظف است،  پس از صدور اعتبار نامه های منتخبین با ارائه نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن به امضای اعضای هیات مدیره رسیده نسبت به ثبت اتحادیه یا تغییرات آن در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری استان و دریافت پروانه فعالیت از رئیس کمیسیون نظارت شهرستان طبق فرم پیوست اقدام نماید.

ماده 43- این دستورالعمل در43 ماده و 28 تبصره تهیه و در تاریخ ............................................... توسط هیات عالی نظارت به تصویب رسید.

 

 

 

نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران

دستگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

امضا

وزارت جهادکشاورزی

محمدعلی طهماسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی

و هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران

 

وزارت کشور

بابک دین پرست

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای

 

وزارت دادگستری

یحیی نقی زاده محجوب

مدیرکل دفتر حقوقی و مطالعات تطبیقی

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

کامبیز معتمد وزیری

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

محمدحسین عزیزی

مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 

وزارت نیرو

شاهپور رجایی

مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

البرز محمدی

مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی

 

اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی

محمدحسین شریعتمدار

سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

 

اتاق اصناف ایران

محمدرضا صوفی

مشاور حقوقی اتاق اصناف ایران

 

نظام صنفی کشاورزی کشور

محمدشفیع ملک زاده

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور

 

نظام صنفی کشاورزی کشور

اسفندیار امینی

هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور 

 

نظام صنفی کشاورزی کشور

سید جعفر حسینی

هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور 

 

نظام صنفی کشاورزی کشور

محمد جواد خاکزاد رستمی

هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور 

 

نظام صنفی کشاورزی کشور

بهروز بذلی

هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور 

 

نظام صنفی کشاورزی کشور

مرتضی مکرمی

هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور 

 

 

مسعود عدل طلب

دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران

 

دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران

 

1402/02/24
تصاویر مرتبط
RatingTitle
:2 :10
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
Powered by DorsaPortal