سخن روز /
دفتر نظام های بهره برداری، تعاونی های تولید
 
 
نام ونام خانوادگی: آقای سید علیرضا رییس السادات

شماره تماس: 88383065

شماره دورنگار: 88893981

آدرس الکترونیکی: nezamhaye-bahrehbardari@corc.ir

وظایف دفتر نظام های بهره برداری

1- مطالعه مستمر وضعیت موجود نظام های بهره برداری در بخش کشاورزی و تعیین نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدات آن به منظور استفاده در امر تدوین و استقرار نظام های فوق با همکاری واحدهای ذیربط.

2- تهیه و تدوین طرحها و برنامه های لازم برای بهنگام سازی و بهبود مستمر استانداردها، روشها و ساز و کارهای بهره برداری با استفاده از آخرین تجربیات و یافته های علمی و تخصصی دانش نظام بهره برداری کشاورزی.

3- ارتباط متقابل و مستمر و همکاری و هماهنگی لازم با معاونت های تخصصی وزارت متبوع در جهت ارزیابی و سنجش میزان اثر بخشی نظام بهره برداری و تعیین فاصله ها و شکاف ها بین وضع موجود ومطلوب.

4- انجام مطالعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی تاثیر گذار برمیزان اثر بخشی نظام بهره برداری کشاورزی و تلاش در جهت متناسب سازی شیوه ها و روشهای بهره برداری با شرایط بومی و محلی هر منطقه.

5- اتخاذ تدابیر لازم به منظور طراحی، استقرار و بهینه سازی نظام چند سویه گردش اطلاعات در نظام بهره برداری بین بهره برداران و تولید کنندگان، سازمانها و تشکلهای مربوط به آنها با همدیگر و با نظام اجرایی و مدیریتی دولت در بخش کشاورزی در سطوح مختلف.

6- مطالعه به منظور شناخت روشهای نوین برقراری ارتباطات و انتقال یافته ها به کشاورزان و بهره برداران و روستائیان.

7- مطالعه مسائل و مشکلات کلیه واحدهای ذیربط در خصوص انجام فعالیتهای مربوط به بهره برداری و پیشنهاد مکانیزمهای مناسب برای حل مشکلات آنها.

8- تعیین نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نظام های بهره برداری در بخش کشاورزی و سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک به منظور پاسخگوئی به آنها با همکاری و هماهنگی سایر معاونتهای ذیربط وزارت متبوع.

9- جمع آوری آمار و اطلاعات جامع در زمینه نظام بهره برداری بخش کشاورزی و تمرکز و طبقه بندی آنها به منظور استفاده در امر تدوین نظام بهره برداری.

10- تعین وتدوین اهداف، خط مشی، استراتژی و سیاستهای لازم به منظور جهت دادن در شکل گیری نظام بهره برداری مناسب در بخش کشاورزی توسط بخش غیر دولتی در چارچوب برنامه های پنجساله.

11- مطالعه بخش کشاورزی سایر کشورها جهت طراحی و تعیین واحدهای بهینه تولید در نظام های بهره برداری و پیشنهاد راهبردها و ضوابط مربوط در جهت تحقق تدریجی آنها.

12- سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، نظارت ، تصویب و ابلاغ ضوابط ، استانداردها و دستور العملهای نظامهای بهره برداری بخش کشاورزی

13- برنامه ریزی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری ، مطالعاتی و تحقیقاتی جهت تقویت تعاونیهای تولیدی ، شرکتهای سهامی زراعی و کشت وصنعتها

14- بررسی و تعیین خلاءها، نارسائیهای قوانین و مقررات وضوابط جاری نظامهای بهره برداری و ارائه پیشنهادات اصلاحی مورد نیاز به مراجع ذیربط

15- برنامه ریزی جهت ارتباط با مراکزتحقیقاتی ،دانشگاهی،مجامع وسازمانهای تخصصی مرتبط با امور نظامهای بهره برداری

16- برنامه ریزی جهت حمایت ازتوسعه تشکلهای دهقانی وواحدهای تعاونی

17- برنامه ریزی جهت ایجادوراهبری سامانه مرکزی اطلاعات نظامهای بهره برداری بخش کشاورزی

18- برنامه ریزی وسیاستگذاری ،توانمند سازی اعضاء و ارکان گروههای هدف نظامهای بهره برداری

19- حمایت و راهبری نظام بهره برداری تعاونی تولیدی، صنعتی، تجاری، دهقانی و سنتی بخش کشاورزی

20- نظارت برطراحی و تدوین اصول حاکم بر نظامهای بهره برداری متناسب با شرایط اکولوژی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

21- سیاستگذاری و همانگی جهت تامین تسهیلات بانکی و منابع اعتباری مورد نیاز تعاونیهای تولیدی، شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعتها و تشکل های خرد و دهقانی

22- صدور مجوز تشکیل و توسعه فعالیت نظام های بهره برداری بخش کشاورزی.
تاریخ به روز رسانی:
1401/09/02
تعداد بازدید:
37915
Powered by DorsaPortal