سخن روز /
آگهی مناقصه عمومی امور نقلیه حمل و نقل شهری و بین شهری
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد امور نقلیه (حمل و نقل شهری و بین شهری) مجموعه های تحت پوشش خود را به شرکتهای واجد شرایط مطابق با شرایط و موارد مندرج در اوراق شرایط مناقصه ، قانون برگزاری مناقصه و آیین نامه معاملات دولتی به شرکتهایی واجد شرایط به مناسبت ترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید وفق مواد 6، 7، 8، 12 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 07/10/1382 و اصلاحات بعدی از باب مبادله ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی اقدام و حداکثر ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی: www.setadiran.ir و یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به آدرسWWW.CORC.IR مراجعه و با توجه به آگهی مناقصه درج شده به شماره 2000001151000003 در سیستم مزبور نسبت به دریافت اسناد و مدارک از تاریخ 01/07/1400 لغایت 03/07/1400 اقدام و پاکت (الف) را که حاوی ضمانتنامه بانکی می باشد، در مهلت مقرر به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای آفریقا – پلاک 1813 طبقه پنجم (دبیرخانه حراست) تحویل و رسید دریافت نمایند.
1400/07/02
Powered by DorsaPortal