سخن روز /
واحد حقوقی
معرفی کارشناس حقوقی مدیریت تعاون روستایی استان مازندران؛
 
نام و نام خانوادگی: آقای رحمت مرادی (مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی-بازاریابی /سابقه خدمت 26سال / شماره موبایل 09113537904)
شرح وظایف واحد حقوقی مدیریت تعاون روستایی استان مازندران :
 1-         جمع آوری وبررسی وتنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه وزارتخانه یا موسسه دولتی در مراجع صلاحیت کار.

2-         جمع آوری ، بررسی وتنظیم اطلاعات جهت ارائه نظارت آراء مشورتی در پاسخ پرسشهای بعمل آمده از طرف واحد ها یا مقامات دولتی در زمینه مسائل حقوقی

3-         جمع آوری بررسی وتنظیم اطلاعات جهت تهیه وتدوین لوایح قانونی طرح تصویبنامه ها اساسنامه ها وآئین نامه ها مورد نیاز.

4-         تهیه متن قرارداد های منعقده

5-         تهیه دستور جلسات وصورتجلسات

6-         شرکت در جلسات استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی ورد ویا قبول آن

7-         ارسال طرحها ومصوبات مراجع وارگانهای مربوطه

8-         تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع به واحدها با کمیته های تخصصی مربوطه

9-         رسیدگی به شکایات واصله در حد قوانین ومقررات مربوطه واعلام پاسخ به شاکی یا شاکیان ارجاع کننده

10-         همکاری واقدام در تهیه آرشیو حقوق و نگهداری طبقه بندی رونوشت مصوبات

11-         مطالعه و بررسی قوانین ومقررات وارائه پیشنهادات بمنظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی

12-         تهیه گزارش از پرونده حقوقی شرکتها و اتحادیه ها جهت مقامات سازمان و ارگانهای دولتی

13-         راهنمائی وتهیه مجامع عمومی شرکتها واتحادیه ها

14-         رسیدگی به امرو ثبتی وحقوقی شرکتهای تعاونی واتحادیه ها

15-         راهنمائی در نحوه تشکیل شرکتها واتحادیه ها

16-         راهنمائی در تفکیک اموال ودارائیهای شرکتها واتحادیه در زمان انتزاع از واحد به واحد دیگر

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1403/01/18
تعداد بازدید:
1349
Powered by DorsaPortal