سخن روز /
اداره خدمات فنی
معرفی رئیس اداره خدمات فنی مدیریت تعاون روستایی استان مازندران؛
 
 
نام نام خانوادگی: عزت اله یوسفی
 شماره تماس: 011-33252761
 شماره همراه: 09115800040
شماره دورنگار: آدرس پست الکترونیکی:
شرح وظایف اداره خدمات فنی و کشاورزی مدیریت تعاون روستایی استان مازندران:
 

1-       انجام بررسیها یمقدماتی جهت فراهم آوردن موجبات پیشرفت در اتحادیه ها وشرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی از طریق پیشنهاد اعطای وام و کمکهای فنی و بلاعوض براساس مقررات

2-       انجام بررسیهای مقدماتی جهت تعیین نوع استقرار صنایع کشاورزی وتبدیلی در سطح روستاها بر حسب موقعیت وامکانات محلی

3-       بررسی وتهیه برنامه ای مقدماتی لازم بمنظور حداکثر بهره برداری از امکانات ومنابع مادی وانسانی در زمینه توسعه وترویج صنایع کوچک دستی در سطح روستاها

4-       تهیه برنامه های مقدماتی جهت بهره برداری بیشتر از ماشین آلات کشاورزی در شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی

5-       انجام امور مربوط به دامداری ودامپروری در سطح شرکتها

6-       همکاری در رسیدگی به برنامه های پیشنهادی شرکتها در زمینه فنی زراعی ودامداری وتوسعه صنایع کوچک دستی

7-       اعمال نظارت بر کلیه امور فنی و کشاورزی شرکتها وهمکاری ونظارت در تهیه وسایل وادوات ماشین آلات کشاروزی برای تامین شرایط بهتر جهت اجرای برنامه ها

8-       نظارت بر تجزینه و تحلیل واسنتاج نتایج آماری بمنظور تامین در جلسات برنامه ریزی در سطح شرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی و گزارش به مقامات مافوق

9-       اتخاذ تصمیم درباره میزان وام واعتبار وکمکهای فنی شرکتها وعقد قراردادهای مربوط بامور شرکتها با پیمانکاران و موسسات مختلف

10-    ایجاد هماهنگی مقدور در بین کارشناسان استان و شهرستانها در جهت استفاده بهینه از امکانات مختلف موجود در منطقه بمنظور افزایش تولید محصولات کشاروزی ودامی روستائیان عضو شرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی

11-    بررسی وبرآورد نیاز اعضای شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی به انواع ماشین آلات کشاورزی وقطعات ماشینهای مربوطه در قالب کمیته ماشین آلات وپیگیریهای لازم در تامین آنها

12-    بررسی وبرآورد نیاز منطقه به بذور سبزی وصیفی از طریق کمیته بذر شهرستان واستان وپیگیریهای لازم در تامین آنها ونظارت بر توزیع آنها

13-    بررسی و برآورد نیاز منطقه با انواع سموم دفع آفات وبیماریهای نباتی در قالب کمیته سم شهرستان استان و نظارت برتوزیع آنها

14-    بررسی ونظارت بر توزیع آنعا کودهای شیمیائی در قالب کمیته کود شهرتسان واستان ونظارت بر توزیع آنها

                                       15-شرکت در جلسات شوراهای کارشناسی کشاورزی واظهار نظر ونقل وانتقال نقطه نظرهای تعاونیهای روستایی و کشاروزی وشورادر جهت بهبود کیفی انجام امور.
تاریخ به روز رسانی:
2020/01/28
تعداد بازدید:
1107
Powered by DorsaPortal