سخن روز /
اداره آموزش
 
نام و نام خانوادگی رئیس اداره : آقای عابد آقاجانی دلاور (مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای زراعت / سابقه خدمت 26سال / شماره موبایل : 09111156579)
شماره تماس مستقیم :33252762-011               
تلفن گویا : 2 الی 33244200-011        داخلی : 230 
 
شرح وظایف اداره آموزش مدیریت تعاون روستایی استان مازندران :
1-    جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات جهت شناخت وبرنامه ریزی فعالیتهای اقتصادی اجتماعی نیروی انسانی اتحادیه ها وموسسات تعاونی بیمه های اجتماعی امور درمانی ونظاریر آن در یک حوزه وتهیه گزارش جهت ارسال به مقام مافوق .

2-    بررسی نیروی انسانی موجود میزان اشتغال وکمک کاری وبیکاری در روستاها

3-    مطالعه وتحقیق در زمینه فعالیتهای کشاورزی صنایع دستی در روستاها

4-    تهیه برنامه های لازم جهت جلب خدمات وامکانات محلی سازمانهای دولتی بمنظور اجرای برنامه ای عمرانی ونوسازی روستاها

5-    بررسی مسائل ومشکلات تعاونیها وگزارش بمقامات

6-     انجام امور مربوط به تهیه واجرای برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت تعاونیها در جهت توسعه نهفته تعاونی

7-    تهیه و تدارک واجرای برنامه های آموزشی تعاونی بمنظور تصمیم و تفهیم اصول وروشهای تعاونی

8-    اقدام جهت ارائه تعلمیات فنی کمکهای مالی واداری به تعاونیها وانعکاس مشکلات آنان در این زمینه و سازمان متبوع

9-    ترجمه وچاپ کتب ومقالات ونشریات تعاونی ونگهداری اسناد ومدارک مربوط

10-                        شرکت در جلسات وکمیسیونها سمینارها مرتبط به امور تعاونی وتهیه گزارش وارسال به مقامات

11-                        مطالعه و بررسی اطلاعات جمع آوری شده در باره روشهای توزیع مصرف وبازاریابی فرآوردهها و ارائه نظرات و پیشنهادات لازم

12-                        بررسی نقش تعاونیها و شیوه تولید توزیع و مصرف در کشورهای مختلف ومقایسه آنها با یکدیگر وتهیه گزارش در این زمینه

13-                        نظارت بر امور شرکتها واتحادیه های تعاونی در حد قوانین ومقررات موضوع وتطبیق فعالیت آنها با اساسنامه وآئینامه های مصوب قانونی

14-                        بررسی وتصویب برنامه های آموزشی اداری اعتباری و فنی تعاونیها

                         15-انجام سایر امور محوله
تاریخ به روز رسانی:
1403/01/18
تعداد بازدید:
1669
Powered by DorsaPortal