سخن روز /
معرفی معاونت اداری و مالی
 معرفی معاونت اداری و مالی مدیریت تعاون روستایی استان مازندران؛
 
نام و نام خانوادگی: رحمت مرادی
شماره تماس: 01133241894
شماره دورنگار:01133241894
آدرس پست الکترونیکی:
شرح وظایف معاونت اداری و مالی:
 

1-    صدور دستورات لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونیهای تحت سرپرستی وتهیه دستورالعمل در این زمینه

2-    شرکت در کمیسیونها سمینارها وکمیته های مرتبط بامر تعاونی

3-    پیش بینی واقدام در تعیین وتهیه وسائل مورد نیاز در حدود اعتبارات وامکانات

4-    تدوین برنامه های کوتاه مدت ودراز مدت وبرآورد بودجه مربوط

5-    چک واصلاح وامضای لوایح حقوقی وبرنامه ای مربوط به امور ثتبی شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی

6-     اتخاذ تصمیم ونظارت بر تنظیم وعملیات بودجه وبرآورد نیروی انسانی مورد نیاز

7-    سازماندهی فعالیتهای مربوط در حوزه مربوطه وتعیین وظایف ومسئولیتهای واحدهای تحت سرپرستی

8-    اتخاذ تصمیم ونظارت بر اجرای امور تبلیغات وانتشارات جزوه های مربوطه

9-    نظارت بر امور شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی

10-  نظارت بر اجرای قوانین ومقررات شرکتهای تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد

بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها واقدام جهت رفع مشکلات وگزارش آن بمقام مافوق .
تاریخ به روز رسانی:
2019/11/30
تعداد بازدید:
1533
Powered by DorsaPortal